Villkor

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, företag, e-postadress samt övriga uppgifter som du väljer att lämna till oss. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla din förfrågan som du skickar in via kontaktformulär på Silentium.se.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du samtycker till behandlingen genom att kryssa i rutan “Jag samtycker till behandling av personuppgifter enligt Silentiums villkor”. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas 3 år. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med företag inom samma koncern. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Silentium AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 08-55541500. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@silentium.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.