top of page

FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION

SILENTIUM VÄSTERÅS AB

Registrering & tillsyn

Silentium Västerås AB:s verksamhet är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av liv- och skadeförsäkringar. För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket.

 

Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00

Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Vår verksamhet står dessutom under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen.

 

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

 

Ansvar

Silentium Västerås AB har tecknat professionsansvarsförsäkring hos Nordeuropa.

 

Förmedlarorganisation

Silentium Västerås AB är medlem i förmedlarorganisationen Tydliga

 

Klagomål

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som vi tillhandahållit måste du höra av dig så snart som möjligt. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare hos oss som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta vår klagomålsansvarige.

Hit skickar du ditt ärende:

 

Silentium Västerås AB

Att: Klagomålsansvarig
Adress: Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås
info@silentium.se

 

Allmänna leveransvillkor och leveransbestämmelser

I våra allmänna leveransvillkor regleras vilka åtaganden och skyldigheter som åligger oss och våra uppdragsgivares kund i ett ingånget uppdragsavtal. Leveransvillkor men även specifika leveransbestämmelser för enskilda försäkringslösningar finner ni på respektive uppdragsgivares organisations medlemssidor.

 

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR. Se vår integritetspolicy.

Så här gör du för att lämna ett klagomål

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med vårt bemötande och de försäkringsprodukter vi distribuerar. Är du missnöjd är den enklaste och snabbaste vägen att få hjälp att kontakta med oss via telefon 08-555 41 500.

 

Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. Här får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.

 

Om du inte är nöjd med svaret från din [kontakt eller kundtjänst] kan ärendet prövas på nytt. Beskriv skriftligt vad du tycker är fel och vem du tidigare har haft kontakt med.

 

Skicka via brev eller e-post:

Silentium Västerås AB
Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås
niklas.blom@silentium.se

 

Om du efter första omprövning fortfarande inte är nöjd

Är du fortfarande inte nöjd eller är i behov av rådgivning, kan du vända dig till någon av nedan instanser.

 

Rådgivning

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en obunden rådgivningsbyrå som avgiftsfritt ger vägledning i frågor inom försäkringsområdet.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon 0200-22 58 00.
www.konsumenternas.se

 

Kommunal konsumentvägledare

Konsumentvägledare finns i flertalet kommuner och lämnar råd i hushållsekonomiska samt juridiska frågor. Du kan söka efter kommunala konsumentvägledare på Hallå konsuments hemsida (se nedan).

 

Konsumentverket (KO) / Hallå konsument

 

Konsumentverket arbetar bland annat förebyggande för god marknadsföringssed och skäliga avtalsvillkor.

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad.
Telefon 0771-42 33 00.
www.konsumentverket.se

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.

Hallå konsument

Box 48, 651 02 Karlstad.
Telefon 0771-525 525.
www.hallakonsument.se

 

Tvistelösning

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

ARN är en statlig myndighet som opartiskt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Nämnden behandlar inte medicinska bedömningar. Sådan prövning kan i stället ske i Personförsäkringsnämnden.  Anmälan måste ha inkommit till ARN inom ett år från det att klagomål för första gången framställdes till Swedbank Försäkring.

 

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm.
Telefon 08-508 860 00.
E-post arn@arn.se,
www.arn.se

 

Personförsäkringsnämnden
Svensk Försäkrings Nämnder, Personförsäkringsnämnden.
Box 24067, 104 50 Stockholm.
www.forsakringsnamnden.se

 

Allmän domstol


Du har också rätt att få din sak prövad i domstol, i första hand tingsrätten.
Domstolsverket, 551 81 Jönköping.
Telefon 036-15 53 00. Fax 036-16 57 21.
www.domstol.se

 

Integritetspolicy

För oss är en korrekt behandling av dina personuppgifter en prioriterad fråga. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna integritetspolicy riktar sig till våra kunder, potentiella kunder, jobbsökande, leverantörer och affärspartners och besökare på webbplatsen. Kompletterande information finns i vår policy om Cookies.

 

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

För att kunna erbjuda dig bra produkter, tjänster och erbjudanden samlar vi in tre typer av personuppgifter om dig; kunduppgifter, hälsouppgifter och övriga personuppgifter.

 

Kunduppgifter

Kunduppgifter är personuppuppgifter som är kopplat till ditt [försäkringsavtal, exempelvis kontaktuppgifter, personnummer, kontouppgifter och andra uppgifter av administrativ natur. Det kan även vara uppgifter om vilka försäkringar du har, beställningar] och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

 

Hälsouppgifter

Hälsouppgifter är personuppgifter om din hälsa. Vi samlar endast in dina hälsouppgifter i samband med att vi i) ställer kvalificeringsfrågor för vissa försäkringar (se nedan) eller ii) genomför en behovsanalys för att se om den eller de försäkringar vi förmedlar är lämpliga för dig, detta är något vi måste göra enligt lag.

Övriga personuppgifter

Övriga personuppgifter är uppgifter som exempelvis webbloggar, inspelningar eller dokumentation avseende den försäkringsrådgivning vi har lämnat till dig.

 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan följer exempel på hur vi samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta. Vi uppger också hur länge vi sparar dina personuppgifter i våra system.

Våra kunder

Tillhandahållande av försäkringsavtal

Vi behandlar dina kunduppgifter för att identifiera dig som kund och för att kunna förmedla försäkringar till dig och därefter för att kunna hjälpa dig att upprätthålla ditt försäkringsskydd. Vi behandlar även kunduppgifter för att ta betalt för de försäkringsprodukter som vi har förmedlat till dig, för att hantera dina fakturor och betalningar och för att hantera klagomål och reklamationer. För att säkerställa att vi alltid har korrekta uppgifter om dig så hämtar vi även in dina personuppgifter från externa källor, exempelvis publikt tillgängliga personregister som SPAR. De rättsliga grunderna för denna behandling är fullgörande av försäkringsavtalet och försäkringsförmedlingen samt fullgörande av rättsliga förpliktelser. Kunduppgifterna sparas så länge du är kund hos oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Undantag gäller för sådana kunduppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis bokföringslagen eller lagen om försäkringsdistribution.

När vi förmedlar försäkringar ska vi enligt lag genomföra en behovsanalys. Beroende på vilken typ av försäkring vi förmedlar kan vi komma att ställa frågor avseende din hälsa för att bedöma om den aktuella försäkringen är lämplig för dig. Med anledning av detta kan vi komma att behandla hälsouppgifter om dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt uttryckliga samtycke. Hälsouppgifterna sparas så länge du är kund hos oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Undantag gäller för sådana hälsouppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling.

 

Annan kommunikation och inspelning av samtal

Vi behandlar dina kunduppgifter i samband med annan kommunikation med dig, exempelvis när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående ditt försäkringsavtal. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörande av försäkringsavtalet och försäkringsförmedlingen.

Kunduppgifterna sparas så länge du är kund hos oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Undantag gäller för sådana kunduppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling.

När du ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. När du chattar med vår kundtjänst kan de skrivna texterna analyseras. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna hjälpa dig på bästa sätt. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att utbilda våra kundtjänstmedarbetare och säkra kvalitén av kundtjänstens arbete. De samtal som spelas in av vår kundtjänst raderas som huvudregel efter 30 dagar. Chattkonversationer med vår kundtjänst raderas som huvudregel efter sju dagar.

För det fall du ringer vår kundtjänst och vi förmedlar en försäkring till dig eller om du har frågor avseende en befintlig försäkring vi förmedlat till dig spelas samtalet in i syfte att dokumentera de råd våra försäkringsförmedlare lämnar dig avseende ditt försäkringsavtal. Det här gör vi för att dokumentera vad vi kommit överens om för att på så vis alltid kunna hjälpa dig på bästa sätt. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att dokumentera de råd vi har lämnat till dig i syfte att fullgöra våra krav på dokumentation. Dessa samtal sparas som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Undantag gäller för sådana kunduppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling.

 

Arkivering

Vi arkiverar dina kunduppgifter och andra relevanta uppgifter som du har lämnat till oss. Detta gör vi för att kunna hjälpa dig med eventuella reklamationer, uppfylla lagkrav samt utreda, försvara och göra gällande eventuella rättsliga anspråk. De rättsliga grunderna för denna behandling är fullgörande av försäkringsavtalet, vårt berättigade intresse att utreda, försvara och göra gällande rättsliga anspråk samt att fullgöra rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna arkiveras upp till tio år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

 

Utveckling av produkter och tjänster

Vi behandlar olika typer av kunduppgifter för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra produkter och tjänster. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa avidentifierad statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster med stöd av kundanalys. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge du är kund hos oss. Avidentifierad statistik kan även komma att behållas efter att avtalsförhållandet har upphört.

 

Direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av kunduppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få marknadsföring via exempelvis brev, telefon, sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det brev, sms eller e-postmeddelande som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kund hos oss och därefter som huvudregel längst 90 dagar efter det att avtalsförhållandet har upphört.

 

Säkerhet och skydd för våra medarbetare

Vi behandlar dina kunduppgifter i syfte att förhindra missbruk av våra produkter och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier och liknande. De rättsliga grunderna för denna behandling är fullgörande av försäkringsavtalet och försäkringsförmedlingen, vårt berättigade intresse att skydda våra medarbetare och att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå, samt att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Kunduppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge det är aktuellt i det enskilda fallet.

Vi spelar in telefonsamtal och lagrar chattkonversationer som utgör hot eller trakasserier i syfte att skydda våra medarbetare och anmäla lagöverträdelser till ansvariga myndigheter. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att skydda våra medarbetare, att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå samt att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi sparar personuppgifter som behandlas i samband med detta ändamål så länge det aktuellt i det enskilda fallet.

 

Efterlevnad av lagar

Som försäkringsförmedlare har vi en skyldighet att uppfylla lagstadgade dokumentationskrav. I syfte att uppfylla dessa krav samlar vi in och lagrar dokumentation avseende all försäkringsrådgivning som vi har lämnat dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra rättsliga förpliktelser. Denna dokumentation sparas så länge du är kund hos oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Undantag gäller för sådana kunduppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling.

 

Rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla personuppgifter om dig i samband med handläggning av rättsliga anspråk, som du, personligen eller för ett företag, riktar mot oss. Behandlingen sker då i syfte att utreda och ta ställning till ditt krav. Omvänt kan personuppgifter komma att behandlas i syfte att handlägga rättsliga anspråk som vi kan ha på en person eller ett företag. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi sparar personuppgifter som behandlas i samband med detta ändamål så länge det aktuellt i det enskilda fallet.

 

Vidarerapportering till försäkringsgivare

Som försäkringsförmedlare förmedlar vi försäkringar från olika försäkringsbolag (som också kallas för försäkringsgivare) och bistår dessa bolag vid förvaltning och fullgörande av dessa försäkringsavtal. Detta innebär att vi lämnar vidare dina kunduppgifter i syfte att du ska kunna erhålla försäkringsskydd och för att fullgöra försäkringsavtalet. Vi rapporterar dock inte vidare dina hälsouppgifter eller dokumentation avseende rådgivningssamtalet till försäkringsgivaren. Vi är inte ansvariga för den behandling av dina kunduppgifter som sker hos försäkringsgivaren, exempelvis när en inträffad skada ska regleras. Det är istället försäkringsgivaren som ansvarar för denna behandling av dina kunduppgifter. Du kan läsa mer om vår vidarerapportering till försäkringsgivare under rubriken Vem är personuppgiftsansvarig.

Potentiella kunder

Direktmarknadsföring via telefon

I syfte att kontakta dig via telefon för marknadsföringssamtal samlar vi in dina kontaktuppgifter från publikt tillgängliga personregister som exempelvis SPAR, Bisnode och UC. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster. Kontaktuppgifterna raderas efter 90 dagar.

När vi ringer dig i syfte att marknadsföra och sälja dig våra produkter och tjänster kan samtalet komma att spelas in. Detta gör vi i syfte att dokumentera de råd våra försäkringsförmedlare lämnar dig avseende våra produkter och tjänster och för att dokumentera vad vi kommit överens om under samtalet. De rättsliga grunderna för denna behandling är samtycke. Om du blir kund hos oss sparas inspelningarna som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Om du inte blir kund hos oss raderas inspelningen direkt. Undantag gäller för sådana kunduppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling.

Försäkring via webbsidan

När du har frågor om eller vill teckna en försäkring via vår webbplats samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via våra formulär. Dessa personuppgifter behöver vi för att kunna identifiera dig och för att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörande av försäkringsavtalet och försäkringsförmedlingen. Om du blir kund hos oss sparas personuppgifterna under pågående kundrelation och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört. Undantag gäller för sådana kunduppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling. Om du avbryter din förfrågan raderas alla personuppgifter som huvudregel efter en dag.

Jobbsökande

Du kan lämna dina personuppgifter till oss för att bevaka eller ansöka om lediga anställningar, ansöka om praktikplats eller i samband med att du visar intresse för ett konsultuppdrag för oss. Om du är konsult förekommer det att vi samlar in dina personuppgifter från din arbetsgivare eller från ett bemanningsföretag. Om du söker praktik kan dina personuppgifter ha samlats in från olika utbildningsarrangörer. Vi behandlar personuppgifterna i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig en anställning, ett uppdrag eller en praktikplats hos oss och eventuellt administrera din anställning, ditt uppdrag eller din praktikplats. När det gäller jobbsökande är den rättsliga grunden för denna behandling att ingå ett anställningsavtal. Avseende konsulter är personuppgiftsbehandlingen nödvändig för det berättigade intresset att kunna ingå och administrera uppdragsavtalet med konsultföretaget och rörande praktikanter vårt berättigade intresse av att administrera praktikplatser.

När du har bevakat lediga anställningar så sparar vid dina personuppgifter som huvudregel så länge som du prenumererar på bevakningstjänsten. Om du har sökt ett jobb hos oss sparas dina personuppgifter om du blir anställd, och därefter så länge som du har en anställning hos oss. Undantag gäller för sådana personuppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling. Om du inte blir anställd raderas dina personuppgifter som huvudregel direkt efter att rekryteringen är avslutad. Spontanansökningar, praktikansökningar och ansökningar innehållande personuppgifter om dig som konsult raderas för de fall uppgifterna blir inaktuella.

Leverantörer och affärspartners

Vi behandlar kontaktuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst ett år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Besökare på webbplatsen

Användning av chatt och formulär

När du chattar med vår kundtjänst loggar vi nätidentifierare, tidsstämpel och innehållet i chattkonversationerna. Detta gör vi i syfte att tillgodose säkerheten för våra tjänster. Vi behandlar även dessa personuppgifter för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten för vår webbplats, utbilda våra kundtjänstmedarbetare och säkra kvalitén av vår kundtjänst. Loggarna raderas som huvudregel efter sju dagar.

När du använder våra formulär på vår webbplats loggar vi de personuppgifter du lämnar till oss. Detta gör vi i syfte att tillgodose säkerheten för våra tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten för vår webbplats, utbilda våra kundtjänstmedarbetare och säkra kvalitén av vår kundtjänst. Loggarna raderas som huvudregel efter sju dagar.

 

Insamling av webbstatistik och webbloggar

När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis IP-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att sammanställa statistik över hur många användare som besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att veta hur vår webbplats används. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Webbloggarna raderas som huvudregel efter 30 dagar.

 

Cookies och liknade teknologier

Vår webbsida använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften i vår policy om Cookies.

 

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster delar vi dina personuppgifter med andra företag som är så kallade personuppgiftsbiträden till oss. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, exempelvis för att kunna uppfylla våra åtaganden som försäkringsförmedlare enligt försäkringsavtalet eller för att kunna tillhandahålla dig vår webbplats.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med självständigt personuppgiftsansvariga sker det endast för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt försäkringsavtalet och som försäkringsförmedlare, eller för att vi är skyldiga att göra det enligt lag. Självständigt personuppgiftsansvariga är exempelvis försäkringsbolag eller myndigheter som Finansinspektionen eller Skatteverket.

Det kan förekomma att vi delar dina personuppgifter med andra företag i samband med en potentiell överlåtelse av hela eller delar av vår verksamhet. Den rättsliga grunden för denna delning är vårt berättigade intresse att utveckla och fortsätta med vår verksamhet. Delningen pågår endast så länge förhandlingar för en potentiell överlåtelse är aktuell.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

 

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Ibland kan vi dock vara tvungna att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med en leverantör som är etablerad eller lagrar personuppgifterna i ett land utanför EU/EES.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

 

Vilka rättigheter har jag?

Såsom fysisk person, med personuppgifter som behandlas av oss, har du flertalet rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

 

Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig.

 

Rätt till rättelse

Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse. När dina personuppgifter har rättats, kommer vi att underrätta alla som vi har lämnat ut personuppgifterna till om att rättelse har ägt rum. Rätt att bli raderad

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna eller om behandlingen sker i enlighet med lagen om försäkringsförmedling eller annan för bolaget tillämplig lag, föreskrift eller branschpraxis. Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är för att leva upp till skyldigheter som följer av till exempel bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

 

Rätt till begränsning

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Ytterligare ett exempel är om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, då kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

 

Rätt till dataportabilitet

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen har vi en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig. Personuppgifterna kommer då att lämnas ut i ett kompatibelt format.

 

Rätt till invändning

I vissa fall har du rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du anmäla detta till oss.

 

Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 

Rätt att lämna klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

Hur använder du dina rättigheter?

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss avseende dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ska du vända dig till Datainspektionen.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Silentium Västerås AB, org. nr 556671-2344, med adress Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi ansvarar dock inte för försäkringsgivares behandling av dina personuppgifter vid reglering av en skada som har inträffat. Det är istället den enskilda försäkringsgivaren som är självständigt personuppgiftsansvarig för denna behandling av dina personuppgifter. Nedan ser du vilka försäkringsgivare vi samarbetar med, länkar till respektive försäkringsgivares information om behandling av personuppgifter samt kontaktuppgifter till försäkringsgivarens dataskyddsombud.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på vår webbplats. Där sparar vi även tidigare versioner i ett arkiv som du då hittar på samma länk.

 

Hur kontaktar du oss?

Vi har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

 

Dataskyddsombud

Niklas Blom
E-post: niklas.blom@silentium.se
Telefon: 08-55541500

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2019-11-05

 

Policy för cookies

Inledning

1.1 Denna policy är framtagen av Silentium Västerås AB, org. nr 556671-2344, (”Bolaget”) för att säkerställa att Bolaget följer de krav som ställs, i GDPR och lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”), avseende cookies.

1.2 Bolaget ska regelbundet, minst årligen, utvärdera de interna reglerna och uppdatera dem om det behövs. Styrelsens ordförande ska tillse att den årliga översynen genomförs och lägga fram dokument som styrelsen fattar beslut om på anmodan av den som angetts som ägare av dokumentet. Ägaren av policyn ska även ge förslag om uppdateringar föranledda av ändrade legala krav, förändringar av verksamheten eller liknande.

 

Regelverk

2.1 Bolaget ska vid användning av cookies tillämpa 6 kap 18 § LEK och för det fall det personuppgifter hanteras ska även GDPR tillämpas.

Enligt 6 kap. 18 § LEK får uppgifter lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

 

Information till kunder och berörda intressenter

Cookies, silentium.se

Vi använder cookies och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse hos oss. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Vänligen se även vår Integritetspolicy om du vill läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Vad är cookies och liknande teknologier?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare. Det finns även andra teknologier som erbjuder samma funktioner som cookies utan att använda sig av textfiler som lagras på din mobila enhet.

 

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att tillhandahålla, förbättra och upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Nedan kategoriserar vi våra cookies och deras användning.

 

Tillhandahålla webbplatsens funktion

Funktionella cookies används för att spara dina inställningar när du exempelvis fyller i ett formulär. Vår webbplats skulle inte fungera utan dessa cookies.

 

Upprätthålla webbplatsens säkerhet

Säkerhetscookies används för att upprätthålla webbplatsen säkerhet, upptäcka bedrägerier och skydda dina uppgifter. Detta gör vår webbplats och dina uppgifter behandlas på ett tryggare och säkrare sätt. Vår webbplats skulle inte fungera utan dessa cookies.

 

Genomföra statistiska analyser

Analyscookies tillhandahåller statistisk information avseende din användning av vår webbplats. Samtliga personuppgifter avidentifieras direkt och inga personuppgifter ingår själva analysen eller analysens resultat. Vi behöver dessa cookies för att kunna utveckla webbplatsen, exempelvis genom att göra det enklare att använda webbplatsen på mobila enheter.

 

Marknadsföra oss

Marknadsföringscookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla dig en bättre upplevelse på vår webbsida, i marknadsföringsutskick och i tredjepartsannonsering på exempelvis på sociala medier.

 

Vilka cookies använder vi?

Nedan ser du en sammanställning över de cookies vi använder, för vilka ändamål och hur länge cookien finns kvar på din dator eller mobila enhet.

CookieNamnLagringstidÄndamål

Funktionell cookiewordpress_[checksumma], wordpress_logged_in_[checksumma]Nuvarande sessionWordPress använder dessa cookies för att lagra viss information om den nuvarande inloggningen på admin-gränssnittet.

Funktionell cookiewordpress_test_cookieNuvarande sessionWordPress använder denna cookie för att kontrollera om webbläsaren stödjer cookies.

Funktionell cookiewp-settings-1, wp-settings-time-11 årWordPress använder denna cookie för att anpassa vyn på admin-gränssnittet och i vissa fall den vanliga hemsidan.

 

Hur kan du styra vår användning av cookies?

Din webbläsare eller mobila enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller mobila enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

 

Hur kontaktar du oss?

Vi har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna policy om Cookies, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

 

Dataskyddsombud

E-post: niklas.blom@silentium.se

bottom of page